Comments

(4)

Megis

Megis

11 months ago

Very amusing phrase

Kajikora

Kajikora

1 year ago

Quite

Salmaran

Salmaran

1 year ago

Your phrase is magnificent

Gardaramar

Gardaramar

1 year ago

Also that we would do without your very good phrase

Comment on: